Ga verder naar de inhoud

Privacy policy

Interza en Incovo hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze klanten omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.

Inhoud

 1. Bescherming van persoonsgegevens
 2. Tot wie kunt u zich wenden met vragen?
 3. Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
 4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
 5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?
 6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
 7. Wat zijn uw rechten?
  1. Recht op intrekken toestemming
  2. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
 8. Op basis waarvan mogen wij uw gegevens verwerken?

1. Bescherming van persoonsgegevens

Interza en Incovo hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze klanten omspringen.

Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.

2. Tot wie kan u zich wenden met vragen?

Interza Hoogstraat 185, 1930 Zaventem en Incovo Cyriel Buyssestraat 5, 1800 Vilvoorde, zijn de verwerkingsverantwoordelijken. Het individuele personeelslid dat uw persoonsgegevens verwerkt, wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht op het e-mailadres privacy@interza.be of privacy@incovo.be

3. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Onze afvalintercommunales verwerken uw persoonsgegevens om de dienstverlening van Interza en Incovo te kunnen uitvoeren.
Interza en Incovo verwerken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruikt onze organisatie uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.

Camerabewaking
Ons bestuur maakt gebruik van cameratoezicht op haar locaties en in haar gebouwen om haar eigendommen en die van haar bezoekers en personeel te beschermen.
De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ons bestuur tot beveiliging van personen en goederen.
Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een overtreding heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de overtreding. Bij een overtreding kunnen de camerabeelden, binnen de wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie en de gemeente/provincie ter ondersteuning van een aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld, tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat. Uiteraard worden er geen geluidsopnamen gemaakt.

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen uw gegevens 'ontvangen' (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van Interza en Incovo hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen Interza en Incovo heeft toegang tot dezelfde informatie.

Voor de uitvoering van bepaalde taken doet Interza en Incovo beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van Interza en Incovo persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn: ICT-bedrijven waar het bestuur mee samenwerkt, …

Het bestuur stelt met deze verwerkers een “verwerkersovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.

5. Hoe worden uw persoonsgegevens ingezameld?

Wij kunnen rechtstreeks bij u de gegevens opvragen, of wij verkrijgen uw gegevens via andere overheden.

Voor toekomstige gegevensuitwisselingen met andere overheden zal onze afvalintercommunale protocollen afsluiten, zoals voorgeschreven door het AVG decreet.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over u verwerken. Hiervoor kan u de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@interza.be of privacy@incovo.be) contacteren. Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). U heeft het recht om :

 • gegevens over u te (laten) verbeteren (rectificatie)
 • uw gegevens te (laten) wissen
 • de verwerking van uw gegevens te beperken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens
 • uw gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

7.1 Recht op intrekken toestemming

U heeft steeds het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin u uw toestemming heeft verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

7.2 Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld, kan u zich wenden tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens:

Vlaamse Toezichtcommissie

Koning Albert II-laan nr. 15, 1210 Brussel

contact@toezichtcommissie.be

8. Op basis waarvan mogen wij uw gegevens verwerken?

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan uw persoonsgegevens mogen verwerkt worden. De intercommunale-doeleinden zijn voornamelijk verankerd in wetgeving.

Denk maar aan

 • verlenen van subsidies,
 • innen van retributies

Indien het bestuur op basis van wetgeving uw gegevens verwerkt is er geen toestemming nodig. U wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van uw gegevens hierover ingelicht.

Ook in uitvoering van contracten, het vrijwaren van uw vitaal belang of het algemeen belang is het niet nodig om uw toestemming te geven.

Indien uw expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren zal deze aan u gevraagd worden. Dienstverlening van de afvalintercommunale die bijvoorbeeld niet verankerd is in wetgeving kan zijn:

 • Beheer inschrijvingen voor workshops
 • Inschrijven in een elektronische nieuwsbrief
 • Inschrijven voor de ophaling aan huis van groot restafval of snoeihout
 • Bestellen van containers

Bij elke verwerking zal door middel van een actieve handeling van u, uw toestemming gevraagd worden. Op de formulieren van de website zal u actief moeten aanvinken dat u akkoord gaat met de aangeboden verwerkingen. Op papieren formulieren is eveneens voorzien dat u actief “aanvinkt” akkoord te gaan met de verwerkingen.

Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) uw gegevens worden opgevraagd.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het bestuur bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). U kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.

Vera voor site